Dosya Yukle Scrtipi v1.0

GHDB-ID:

2680

Author:

anonymous

Google Dork Description:

Dosya Yukle Scrtipi v1.0

Dosya Yukle Scrtipi v1.0 Shell Upload Vulnerability: https://www.exploit-db.com/exploits/11620