sitou timou tumou tou

GHDB-ID:

2850

Author:

anonymous

Google Dork Description:

sitou timou tumou tou

Drunken:Golem Gaming Portal (admin_news_bot.php) RFI Vulnerability - CVE: 2009-4622: https://www.exploit-db.com/exploits/9635