inurl:"customer.aspx"

GHDB-ID:

6241

Author:

Mahesh Rai

Google Dork Description:

inurl:"customer.aspx"

# Google Dork: inurl:"customer.aspx"
# Title: Containing feedback Portal
# Date: 2020-06-07
# Author: Mahesh Rai
#LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mahesh-rai
#Bugcrowd: https://bugcrowd.com/Mahesh_Rai